Avrupa Birliği Direktifleri Kapsamında Belgelendirme

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan regülasyonlar, bağlayıcı nitelikte bir yasal düzenlemedir ve Avrupa Birliğine dahil bütün ülkelerde uygulanmalıdır. Genel olarak Avrupa Birliği dışından ithal edilen ürünler ile ilgili ortak güvenceler söz konusu olduğunda Konsey bu tür regülasyonlar yayınlamaktadır.

Avrupa Birliği Direktifleri Kapsamında Belgelendirme

Direktifler de Avrupa Birliği ülkelerinin gerçekleştirmesi gereken ve bir hedef belirleyen yasal düzenlemelerdir. Ancak birliğe dahil ülkeler, bu hedeflere nasıl ulaşacaklarına dair kendi yasalarını çıkarmak durumundadır. Direktifler Avrupa Birliği genelinde serbest ticaret, serbest dolaşım ve rekabet kurallarının uygulanmasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Ülkemizde de, Avrupa Birliği tarafından doğrudan yayımlanan bu direktifler, ilgili Bakanlık tarafından uyumlaştırılarak yürürlüğe konulmaktadır.

Direktifler, ulusal düzeyde uygulanacak asgari Avrupa Birliği standartlarını belirlemek için de kullanılmaktadır. Ancak üye ülkeler, serbest dolaşım ve serbest piyasa kuralları ile çelişmemesi koşulu ile, daha katı ulusal uygulamalar belirleyebilir.

Kuruluşumuz bütün ölçüm, test, analiz, muayene, değerlendirme ve belgelendirme hizmetlerinde hem ülkemizde yürürlükte olan yasal düzenlemeleri hem de Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan regülasyon ve direktif esaslarını dikkate almaktadır. Bu şekilde hizmet verdiği işletmeler, daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının ve doğal çevrenin korunması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz faaliyetleri sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, test yöntemlerine ve en son teknolojik gelişmelere uygun hareket etmektedir. Aynı zamanda sağladığı güçlü akreditasyonlar sayesinde, düzenlediği rapor ve belgeler dünyanın her yerinde geçerli olmaktadır.