Ekolojik Kavramlar

Aşağıda çevre ve ekoloji ile ilgili başlıca kavramlar açıklanmaktadır:

Ekolojik Kavramlar

 • Abiyotik bileşenler: Bir ekosistemde canlı olmayan bileşenler.
 • Biyotik bileşenler: Bir ekosistemdeki bitkiler, hayvanlar ve mikroplar gibi canlı bileşenler.
 • Hava kirliliği: Doğal ve insan kaynaklı kaynaklardan gelen çeşitli gaz kirleticilerin atmosfere girmesi ve havanın normal özellikleri üzerinde olumsuz etkiler yaratması.
 • Hava kalitesi: Belli bir yerdeki havanın kirlilik gösterme düzeyi.
 • Akifer: Su geçirgenliği yüksek ve gözenekli bir tortu veya kaya tabakası.
 • Ototrofik organizmalar: Kendi yiyeceklerini basit organik maddelerden sentezleyen canlılar.
 • Asit yağmuru: Kirli havadaki nitrik, hidroklorik ve sülfürik asit karışımlarını içeren yağmur suyu.
 • Biyojeokimyasal döngü: Bir ekosistem içinde elementlerin dolaşım yolu.
 • Biyoçeşitlilik: Ekosistemler ve ekolojik kompleksler dahil tüm kaynaklarda yaşayan organizmalar arasındaki değişkenlik, ekosistemlerin çeşitliliği.
 • Biyolojik çevre: Çevredeki tüm canlılar.
 • Biyosfer: Organizmaların yaşadığı toprak ve atmosferi içeren kompozit ortam.
 • Karbon döngüsü: Atmosfer, biyosfer ve okyanus arasında karbon dioksit değişimine dayanan doğal döngü.
 • Taşıma kapasitesi: Belli bir sistemin belli bir süre boyunca destekleyebileceği maksimum nüfus büyüklüğü.
 • Topluluk: Belli bir alanda yaşayan ve etkileşime giren çeşitli türlerin popülasyonu.
 • Kompost: Organik maddenin aerobik koşullar altında ayrışması ile oluşan zengin besleyici toprak.
 • Ekosistem: Bir biyolojik topluluk ve madde ve enerji alışverişinde bulunan fiziksel ortam.
 • Çevre: İçinde yaşanılan doğal dünya, canlı ve cansız tüm nesneler.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi: Büyük bir kalkınma projesinin çevre üzerindeki etkilerinin sistematik bir analizi.
 • Enerji: İş yapabilme yeteneği, bir organizmayı çevreleyen fiziksel, kimyasal ve biyotik koşullar.
 • Fauna: Bir bölgede bulunan hayvanların tür içeriği.
 • Flora: Bir bölgede bulunan bitkilerin tür içeriği.

Kuruluşumuz, ekolojik kavramlar konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.