Çevre ve Ekoloji Nedir?

Çevre, yerküredeki tüm organizmaların gelişimini ve yaşamını etkileyen bütün koşulların ve etkilerin toplamını ifade etmektedir. Ekoloji ise, canlı organizmalar ve bunların fiziksel çevreleri arasındaki etkileşimleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Her ikisi de birbiri ile yakından ilişkilidir ve sürekli etkileşime sahiptir. Kısaca ortamdaki herhangi bir değişiklik canlı organizmalar üzerinde etkili olabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Çevre ve Ekoloji Nedir?

Çevre, bir insanın, hayvanın veya bitkinin yaşamını sürdüğü veya faaliyetlerini sürdürdüğü çevre veya koşullar olarak tanımlanmaktadır. Çevre kavramı, fiziksel ve biyolojik dünyanın tüm unsurlarını ve aralarındaki etkileşimleri ifade eder. İnsanın yaşamı çevreye bağlı olduğu için, çevre insan yaşam döngüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Kısaca çevre, insanı belli bir zaman ve mekanda çevreleyen genel koşulların tümüdür. Çevre, bir organizmanın hayatta kalması veya yaşam sürecini sürdürmesi gereken koşulların toplamıdır.

Ekosistem, biyojeokimyasal döngü ve enerji aktarma sistemlerine sahiptir. Ekosistem, canlı olmayan veya hava, su, iklim ve toprak gibi biyotik olmayan özelliklerinden oluşan bileşenlere sahiptir. Ekosistemin biyotik bileşenleri ise, çeşitli bitki ve hayvanlardır. Ekosistem bu iki yönü ile de doğanın ekosistemlerini oluşturmaktadır ve birbirleri ile etkileşim içindedir.

Ekoloji, organizmaların dağılımının, çeşitliliğinin, bolluğunun, birbirileri ile ilişkisinin ve çevre ile etkileşimlerinin bir ifadesidir. Ekoloji, bitki ve hayvan toplulukları ve ekosistemlerin çalışmasını kapsamaktadır. Çeşitli ekosistemler, farklı organizmalar arasındaki ağları tanımlar. Ekoloji, herhangi bir biyolojik çeşitlilik biçimini ifade ettiğinden, besinlerin geri dönüşümünde küçük bakterilerin rollerinden, tropik yağmur ormanlarının atmosfer üzerindeki etkilerine kadar her konuyu kapsamaktadır. Ekoloji disiplini, on dokuzuncu yüzyıl sonlarında doğa bilimlerinden doğmuştur.

Kuruluşumuz, çevre ve ekoloji konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.