Biyoloji ve Ekosistem Nedir?

Biyotik bileşenler (yani canlı organizmalar) ve abiyotik bileşenler (yani ışık, sıcaklık, su, besin maddeleri ve topografya gibi unsurlar), hep birlikte bir ekosistem oluşturmaktadır. Esasen doğal evrim, ekolojik etkileşimlerden kaynaklanmaktadır.

Biyoloji ve Ekosistem Nedir?

Enerji ile birlikte, su ve diğer bazı kimyasal elementler, ekosistemler arasında geçiş yapar ve organizmaların gelişmesini ve çoğalmasını etkiler. Tüm hayvanlar ve bitkiler açısından ekosistem sağlığını etkileyen en önemli biyojeokimyasal çevrimler su, karbon, azot ve fosfor çevrimleridir.

Diğer taraftan biyoloji, yaşam bilimidir. Yaşamın bilimsel incelenmesi olarak tanımlanan biyoloji, oldukça geniş ve çeşitli bir alandır. Biyoloji, atomlardan hücre yapısına, genlerden proteinlere, populasyonlardan ekosistemlere kadar, yaşamı mümkün kılan ilginç ve karmaşık sistemler ile ilgilenmektedir. Biyologlar çok farklı açılardan, hücreden canlıya ve ekosistemlere kadar yaşamı incelemektedir. Ekosistem biliminin amacı, bireyler, popülasyonlar, topluluklar ve onların abiyotik ortamlar ile arasındaki etkileşimlerden elde edilen bilgileri entegre etmektir.

Ekosistem çalışmalarında, bütün bir ekosistemin yapısı, işlevi ve gelişimi ele alınmaktadır. Bir ekosistem bitkilerden, hayvanlardan, mikroorganizmalardan, topraktan, kayalardan, minerallerden, su kaynaklarından ve birbiriyle etkileşime giren atmosferden oluşmaktadır. Biyotik faktörler ve abiyotik faktörler bir sistem olarak etkileşime girerler ve besin döngüleri ve enerji akışları yoluyla birbirine bağlanırlar. Örneğin, güneşten gelen enerji bitkiler tarafından fotosentez yoluyla emilir. Fotosentez, bitkilerin güneşten gelen ışığı kullanarak kendi besin değerlerini ürettikleri biyolojik bir süreçtir. Bitkiler, aynı zamanda kendi yiyeceklerini üretemeyen organizmalar için bir besin kaynağıdır. Bu bitkilerle beslenme yolu ile enerji ve besin maddeleri, bir tüketiciden diğerine akar. Ölü organik madde daha sonra ayrıştırıcılar tarafından parçalanır ve besin döngüsü için malzemeler bırakır. Bunlar yine başka canlı organizmalar tarafından kullanılır.

Kuruluşumuz, biyoloji ve ekosistem konularında çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.